Header image
  • aaslider

Basisschool St. Antonius

Echt wel een goeie basis!

De Medezeggenschapsraad


Algemene informatie
Vanuit de geldende wet- en regelgeving t.a.v. medezeggenschap moet er op iedere basisschool een medezeggenschapsraad (MR) en een medezeggenschapsreglement zijn. Dit betekent dat, zoals u wellicht al weet, er ook een MR aanwezig is op de Antoniusschool.

De MR van deze school bestaat uit 4 vertegenwoordigers van het personeel (gekozen uit en door de personeelsleden) en 4 ouders met kinderen op de school (gekozen uit en door de ouders). De leden hebben een zittingsperiode van minimaal 3 jaar.

Wat doet de MR op de Antoniusschool?
Een MR heeft een belangrijke taak binnen de school, namelijk meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolaangelegenheden (nieuw/oud beleid, knelpunten, financiën en keuzen e.d.). De WMS1 geeft de MR taken, plichten, rechten en bevoegdheden, om medezeggenschap zeker te stellen. Hierbij moet u denken aan het recht op overleg, het initiatiefrecht, recht op informatie, instemmings- en adviesbevoegdheid. Medezeggenschap moet feitelijk worden geregeld op de manier die bij de eigen school past en daarmee ligt de inhoud van de medezeggenschap in handen van alle betrokkenen op school. De MR op de Antoniusschool stelt zich ten doel, om via een actieve en goede zeggenschap bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daarin de belangen van zowel de ouders als de kinderen, als het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. Hoe de MR invulling geeft aan haar taak,is te lezen in ons werkplan dat u via het keuzemenu aan de linkerzijde van dit scherm kunt openen. De medezeggenschapsraad is momenteel als volgt samengesteld:

MR personeelsgeleding
Loes Brait lid
Nanda Broeders secretaris
Wendy Cieters lid
MR oudergeleding
Joyce Fuchs penningmeester
Cindy Hoendervangers voorzitter
Werner van Kalmthout lid

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen/opmerkingen etc kunt u met de MR contact opnemen via het volgende emailadres: mrantonius@spoz.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR):
Het onderwijs is in verandering. Besturen krijgen steeds meer ruimte om een eigen schoolbeleid te voeren. Door schaalvergroting vallen steeds meer scholen onder één bestuur. Onder de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) vallen de St. Antoniusschool in Klein- Zundert, de St. Annaschool, Zonnebloem in Zundert , de St. Jozefschool in Wernhout en De Wegwijzer in Achtmaal. Het bestuur moet met alle medezeggenschapsraden overleg voeren. Dat is voor het schoolbestuur een tijdrovende klus. Hiertoe is een GMR in het leven geroepen die alle bovenschoolse zaken bespreekt. Van elke medezeggenschapsraad heeft een personeelslid en een ouder zitting in de GMR. Voor onze school is dit Loes Brait. Namens de ouders neemt Werner van Kalmthout deel aan de GMR.

Voor vragen/opmerkingen kunt u met de GMR contact opnemen via het volgende emailadres: gmr@spoz.nl